• Over Alan Interieur

  maatwerk, interieur, kasten op maat, houtwerk, kwaliteit

  Wij zorgen ervoor dat uw huis een thuis wordt.

  Schrijnwerkerij Alan is een jong bedrijf met ambitie. Ons bedrijf streeft vooral naar kwaliteit en vakmanschap om zo onze klanten op hun wenken te bedienen, en hun droom te helpen realiseren.

   

  Schrijnwerkerij Alan streeft naar de beste kwaliteit en perfectie. Ons bedrijf is volledig gericht op de tevredenheid van de klant en steekt daarom extra veel aandacht en energie in de details, de perfectie naderende afwerking. Stiptheid is daarbij zeer belangrijk, maar de kwaliteit primeert boven alles.

  maatwerk, kastwerk, interieur, keukens, keukens op maat

  Onze belangrijkste troeven zijn:

  MAATWERK: wij staan open voor alle ideeën en proberen steeds met de klant mee te denken om tot een fantastisch resultaat te komen,

   

  SERVICE: van begin tot het einde wordt u begeleid door de hele procedure, Van het vervaardigen van het product in onze atelier, tot het plaatsen op de werf, word u op elk ogenblik op de hoogte gehouden.

 • Hoe gaan we te werk?

  1

  Afspraak

  We kijken samen naar uw droomproject en luisteren naar uw wensen. Zelfs in deze fase kan u van ons het beste advies verwachten.

  2

  Offerte

  We stellen een offerte op rekening houdend met uw wensen en uw budget.

  3

  Uitvoering

  We zorgen ervoor dat uw droomproject realiteit wordt.

 • Kies hier hoe je ons wilt bereiken

  Email

  Phone
×
Algemene Voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene draagwijdte der voorwaarden
1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.
2. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
3. Onze offertes zijn 30 dagen geldig.
Plaatsing en aanvaarding van bestelling
4. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.
Omvang van de bestelling
5. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 BW van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.
6. De opmeting vindt plaats op het ogenblik dat alle raam- en deuropeningen afgewerkt zijn, dorpels geplaatst. Dit ogenblik dient ons door de cliënt meegedeeld. Ingeval alle openingen niet klaar staan en de koper verlangt dat wij op voorhand met de fabricatie aanvangen, dan kunnen wij in geen geval verantwoordelijk worden gesteld wat betreft de juistheid van de opgegeven maten.
Prijsbepaling en herziening
7. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de formule p=P (a.s/S + b.i/I +c).
Leveringen en termijnen
8. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen , als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.
9. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.
10. Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.
11. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van electriciteit en water. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.
Aansprakelijkheid voor schade
12. De klant is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal onze firma ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan onze firma door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.
13. Conform artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.
14. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.
Beëindiging
15. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is steeds mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.
16. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons. Indien artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 % van de afgezegde werken.
Aanvaarding der werken
17. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.
18. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
19. Voor wat betreft plankenvloeren dient men een relatieve luchtvochtigheid te respecteren van min. 45 % en max. 70 % . Indien kan bewezen worden dat dit luchtvochtigheidspercentage niet gerespecteerd werd, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade.
20. Diepte van onderliggende leidingen in chape moet min. 4 cm bedragen (cfr. WTCB), wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het werken van het hout door te hoog liggende buizen. Ook beschadigingen aan de buizen kunnen ons niet toegeschreven worden indien er geen plan van de onderliggende buizen is opgegeven.
21. Bij plaatsing van parket op vloerverwarming moeten de normen van het WTCB gerespecteerd worden. Max. 28 °C dekvloer temperatuur. Het opwarmingsprotocol met max. en min. worden nageleefd door de klant. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor barsten of scheuren in het hout bij deze plaatsing.
22. Bij heropschuringen van oude parketten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de reactie van producten op de vroegere behandeling.
23. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
24. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek : lichte verschillen in de kleur of textuur voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
25. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden per aangetekend schrijven.
26. Speelt de eerder aangehaald wet wel dan moet de klant ons per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit op straffe van verval.
Oplevering
27. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.
28. Bij gebreke aan voorlopige keuring vanwege de bouwheer, zal deze bij aangetekend schrijven verzocht worden binnen de 15 dagen het verzoek te laten doorgaan. Eenmaal deze termijn verstreken, zal de voorlopige aanvaarding beschouwd worden als verkregen sinds het einde van de bovenvermelde periode van 15 dagen.
29. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgends de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.
30. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.
Klachten inzake voorschotten of facturatie
31. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.
Eigendomsvoorbehoud
32. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.
33. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.
Betalingsmodaliteiten
34. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg voor aanvang der werken.
35. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.
Laattijdige betaling, kosten en aankleven
36. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.
37. In het geval dat onze firma niet binnen de gestelde termijn de werken kan opleveren is de klant, voor zover deze een particuliere consument is, gerechtigd op een gelijkwaardige vergoeding als in artikel 36 lastens onze firma.
38. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.
Uitdrukkelijk Arbitrage Beding
39. Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.
×
Privacybeleid
Privacy- en cookiebeleid 
 
1.    Algemeen 
1.	Bij ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW vinden we de privacy en de veiligheid van je gegevens erg belangrijk. Niemand heeft immers graag dat zijn of haar persoonlijke gegevens zomaar te grabbel worden gegooid. Lees daarom dit privacy- en cookiebeleid aandachtig door, want dit document bevat essentiële informatie over het hoe en waarom van de verwerking van je persoonsgegevens en het gebruik van cookies. 
2.	Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW mee te delen, maar begrijp dat bepaalde diensten niet uitgevoerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het inschrijvings-, contact- of bestelformulier of de verwerking hiervan weigert. 
2.    Wetgeving en Verantwoordelijkheid 
1.	ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW, met maatschappelijke zetel te CENTRUM ZUID 3053 HAL B, 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN, ingeschreven onder het nummer BE 0819.481.338 (hierna “ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW”), leeft de ‘Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’ na, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’. 
2.	ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW stelt zich middels dit privacy- en cookiebeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. 
3.	Jij bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW. 
4.	ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op deze website. 
  
3.    Aanvaarding 
•	Door onze website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van dit privacy- en cookiebeleid en stem je ermee in dat ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacy- en cookiebeleid. 
  
4.    Persoonsgegevens die verzameld worden 
•	ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW kan gegevens van jou (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren: 
1.	automatisch (al dan niet door gebruik van cookies) 
2.	tijdens jouw registratie en het gebruik van deze website 
•	De gegevens die automatisch worden verzameld: 
•	Door gebruik van cookies: bepaalde gegevens worden verzameld via cookies. 
•	Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan onze website. Het gaat om: 
•	het TCP/IP adres 
•	het type en de versie van jouw navigatiesysteem 
•	de laatst bezochte internet pagina. 
•	De gegevens die je ons meedeelt tijdens jouw registratie en het gebruik van de Website, desgevallend: 
•	In het inschrijvingsformulier voor onze nieuwsbrief op onze website. 
•	In het contactformulier op onze website. 
•	In het bestelformulier op onze webshop. 
  
5.    Doeleinden van de verwerking 
Algemene doeleinden 
Jouw persoonsgegevens worden verzameld om: 
•	Je de dienst aangeboden op onze website te kunnen leveren, desgevallend; 
•	De levering en facturatie van de producten die je hebt besteld 
•	Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van onze website; 
•	Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren; 
•	 De technische administratie van onze website te beheren; 
•	Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van onze website. 
Direct marketing 
Jouw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor doeleinden van direct marketing, voor zover je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (“opt-in”). 
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door verzending van een e-mail aan SCHRIJNWERKERIJALAN@TELENET.BE
Mededeling en doorgifte aan derden 
•	Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming. 
•	Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. We garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit privacy- en cookiebeleid. 
•	Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW failliet gaat, kan zulks betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. 
•	ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW zal in redelijkheid pogen om jou van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. 
Wettelijke vereisten 
•	Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW jouw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW zal in redelijkheid pogen om jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 
6.    Duur van het bijhouden van de gegevens 
1.	Alle persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW en jou. 
2.	Indien je gedurende 5 jaar geen contractuele relatie meer hebt gehad met ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW, dan wordt je klantenprofiel automatisch verwijderd. 
7.    Jouw rechten 
•	Recht van toegang en inzage: 
Je hebt het recht om op elk moment gratis, onverwijld en binnen de 30 dagen kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW van je persoonsgegevens maakt. 
•	Recht van verbetering, verwijdering en beperking: 
Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW. Daarnaast heb je altijd het recht om ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW te verzoeken om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. 
Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 
•	Recht van verzet: 
Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 
Daarnaast heb je altijd het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dit geval hoef je zelfs geen redenen op te geven. 
•	Recht van vrije gegevensoverdracht: 
Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 
•	Recht van intrekking van de toestemming: 
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken. 
•	Uitoefening van jouw rechten: 
Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar SCHRIJNWERKERIJALAN@TELENET.BE
, per post naar ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW, CENTRUM ZUID 3053 HAL B, 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN, of door gebruik te maken van de contactpagina op onze website, telkens mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. 
•	Automatische beslissingen en profiling: 
De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 
•	Recht om klacht in te dienen: 
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. 
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 
Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen. 
8.    Veiligheid en vertrouwelijkheid 
1.	ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op onze website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 
2.	In geen geval kan ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 
3.	Je dient altijd en overal de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent immers als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. 
4.	ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW houdt eraan je ervan te verwittigen dat onze website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, buiten het beheer en de controle van ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW en waarop dit privacy- en cookiebeleid niet van toepassing is. ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen. Dit kan immers verschillen van dit privacy- en cookiebeleid. 
9.    Cookiebeleid 
Wat is een cookie? 
Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen we jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. 
Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt 
Waarom gebruiken we cookies? 
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. 
Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel om de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is. 
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. 
Gebruik van soorten cookies 
ALAN VANDECRUYS SCHRIJNWERKERIJ/INTERIEURBOUW maakt gebruik van een aantal cookies, die desgevallend kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur. 
1.	First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door WWW.ALANINTERIEUR.BE). 
2.	Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van onze website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook). 
3.	Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies. 
4.	Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van onze website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van onze website je bezoekt, waar je computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de jou als gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van je surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op je interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn. 
5.	Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur die bepaald is in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker onze website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies. 
6.	Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies. 
Jouw toestemming 
Door onze website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze website optimaal  te  kunnen  gebruiken  dien  je  die  cookies  te  aanvaarden. Dit kan  via  je browserinstellingen. 
Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees dit cookiebeleid aandachtig voor meer informatie. 
Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2. 
Je browserinstellingen veranderen 
Wij wijzen je er graag op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details. 
•	Cookie instellingen in Chrome 
•	Cookie instellingen in Firefox 
•	Cookie instellingen in Safari 
•	Cookie instellingen in Internet Explorer 
Meer informatie over cookies 
Informatie over cookies 
Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org/ 
Internet Advertising Bureau 
De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/ 
 
10.    Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding 
Dit privacy- en cookiebeleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. 
De rechtbanken van het arrondissement HASSELT zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit privacy- en cookiebeleid.